Serviciul de Telecomunicaţii Speciale face angajări la Gorj

5214

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează concurs în vederea încadrării a două funcţii de personal contractual, după cum urmează: îngrijitor la U.M. 0731, București – 2 posturi; îngrijitor ia U.M.0501, Gorj; muncitor calificat (tâmplar) la U.M. 0731, București; muncitor calificat (lăcătuș) la U.M. 0731. București. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: candidații trebuie să aibă studii gimnaziale; pentru funcția de tâmplar să dețină calificare în întreținerea și repararea utilajelor din domeniul prelucrării lemnului; pentru funcția de lăcătuș să dețină calificare în domeniul confecțiilor metalice; nu necesită vechime în muncă. Înscrierile pentru posturile din cadrul U.M. 0731, București se vor face la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale, din București. Str. Oltețului nr. 30. sector 2, iar data limită de depunere a dosarelor de concurs este 28 octombrie 2019, ora 16.00. De altfel, înscrierile pentru U.M. 0501, se vor face la sediul din Târgu-Jiu, Str. Traian nr. 2, județul Gorj, iar data limită de depunere a dosarelor de concurs este 28 octombrie 2019, ora 16.00. Concursul se va desfășura începând cu data de 12 noiembrie 2019, ora 08.00, la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale, din București. Str. Oltețului nr. 30, sectorul 2, după cum urmează: evaluarea psihologică, probă eliminatorie – 12 noiembrie 2019 – 13 noiembrie 2019; examinarea profesională; proba practică – 14 noiembrie 2019; interviul – 20 noiembrie 2019.Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here