Postul de moașă de la Spitalul Rovinari, scos din nou la concurs

611

Spitalul Orăşenesc „Sfântul Ştefan” din Rovinari organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posului contractual de execuție, vacant, de moaşă debutant cu studii superioare (S) la Compartimentul Obstetrică – Ginecologie. Dosarele de concurs se depun până pe 18 martie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Înscrieri până pe 18 martie
Concursul se va organiza conform calendarului următor:18 martie 2016, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 25 martie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 30 martie 2016, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de zece zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc „Sfântul Ştefan” din Rovinari, Str. Jiului nr. 1, Judeţul Gorj, telefon: 0253/371.318, interior 154.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here