Angajări la Agenția Națională a Zonei Montane! – Oficiul de dezvoltare montană din Tismana recrutează un consilier superior

1468

Agenția Națională a Zonei Montane organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează: 3 posturi consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Centrele regionale de dezvoltare montană; 24 posturi consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, un post vacant de consilier superior este scos la concurs și la nivelul județului nostru, pentru Oficiul de dezvoltare montană din localitatea Tismana. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe inginerești: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie mecanică; Științe biologice și medicale: Medicină veterinară; Științe sociale; Științe administrative, Drept; Științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică, și științe ale naturii: Știința mediului; Științe umaniste și arte: Arhitectura, Urbanism – pentru posturile de consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană; limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere) – limba engleză sau franceză – nivel mediu; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 iulie 2019 – termenul limită pentru depunerea dosarelor (la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Domei, strada Runc nr. 23, județul Suceava); 29 iulie 2019, ora 10.00 – proba scrisă (la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Domei, strada Runc nr. 23, județul Suceava); data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here