A doua etapă de înscriere la Definitivat, la final

531

Marți, s-a finalizat și cea de-a doua etapă de înscriere la sesiunea din acest an a examenului de definitivare în învățământ. Această sesiune de înscrieri a fost rezervată cadrelor didactice cu mai mult de 7 ani vechime de predare efectivă, precum și celor care au susținut deja de trei ori Definitivatul, fără a-l promova.

Până pe 14 februarie, la sesiunea din acest an a examenului de definitivare în învățământ s-au putut înscrie și candidaţii care depăşesc vechimea de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, precum şi cei care au susţinut examenul naţional de definitivare în trei sesiuni fără să promoveze. În cazul celor din urmă, înscrierea la examen era condiționată de finalizarea reluării stagiului de practică cu durata de un an şcolar și de plata unei taxe în cuantum de 300 de lei. La nivelul județului Gorj, doar trei cadre didactice au profitat de această modificare a metodologiei pentru a se înscrie la examen. Înscrierea la examen s-a făcut pe baza unui dosar conținând următoarele documente: fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, prevăzută în anexa nr. 1 a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMENCS nr. 5087/2016, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat, copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, document certificat “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică, copii ale următoarelor documente, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui, adeverință privind calificativul “Bine” sau “Foarte bine” acordat pentru anul școlar precedent anului în care se susține proba scrisă și adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen – doar pentru candidaţii care au susţinut examenul naţional de definitivare în trei sesiuni fără să promoveze. Până pe 31 martie se desfășoară prima etapă a examenului. Începând cu această sesiune a examenului această primă etapă presupune, pe lângă inspecții de specialitate, și evaluarea portofoliului profesional ale candidaților. Inspecţiile de specialitate se efectuează la 4 activităţi didactice, se evaluează prin note de la 1 la 10 care nu pot fi contestate şi sunt valabile numai în sesiunea pentru care candidatul s-a înscris. Portofoliul profesional evaluează nivelul de competenţă didactică, cu accent pe adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate și este alcătuit de fiecare candidat pe parcursul unui semestru, pentru una din clasele/grupele din norma didactică la care îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea precizărilor formulate în programa de pedagogie şi a elementelor de psihologie şcolară în vigoare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate. Acest portofoliu cuprinde curriculum-ul vitae, autoevaluarea portofoliului profesional şi o scrisoare de intenţie, având între 200 şi 400 de cuvinte, în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoevaluarea activităţii/experienţei câştigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional şi propuneri de ameliorare. De asemenea, portofoliul profesional conţine un raport de progres şcolar, însoţit de următoarele documente-suport: planificări (anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare), minimum 10 proiecte didactice (pentru tipuri de lecţii diferite), instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri), catalogul profesorului şi resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei. Evaluarea portofoliului profesional personal se realizează de comisia care efectuează inspecția, conform grilei prevăzute în metodologie, în ziua în care este efectuată a doua inspecţie de specialitate. Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 şi 10. Nota acordată nu poate fi contestată. Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică se va face în perioada 31 martie-10 aprilie, iar proba scrisă se va desfășura pe 20 aprilie. În acest an, candidații vor avea de soluționat doar două subiecte: un subiect centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%) și un subiect centrat pe metodica predării specialității (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Pentru a putea participa la această probă, candidații trebuie să obțină cel puțin media 8 la probele anterioare. Nota minimă de promovare a întregului examen este tot 8, dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă. Primele rezultate ale Definitivatului vor fi afișate în cursul zilei de 25 aprilie 2017. Contestațiile se depun în perioada 25-26 aprilie 2017. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 aprilie 2017.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here