Zeci de noi candidaţi la statutul de expert în management educaţional

236

Zeci de dascăli din Gorj figurează pe lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online a concursului pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional (CNEME). Printre candidaţi se numără doi actuali inspectori şcolari, dar şi mai mulţi directori şi directori adjuncţi de unităţi de învăţământ.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a afişat, zilele trecute, lista candidaţilor care au trecut de etapa de selecţie online a concursului pentru constituirea CNEME. 57 dintre aceştia sunt din Gorj, în general fiind vorba de cadre didactice care nu ocupă funcţii de conducere în învăţământ. În cazul a zece dintre candidaţii din Gorj lucrurile stau însă altfel, aceştia fiind directori sau directori adjuncţi de unităţi de învăţământ, ori chiar inspectori şcolari de specialitate. Mai exact, este vorba de cinci directori, trei directori adjuncţi şi doi inspectori şcolari. Cei cinci directori care vor să devină membri ai CNEME sunt: Cernăianu Camelia (Şcoala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu), Dumitru Ilie Laurenţiu (Şcoala Gimnazială Nr. 1 Stejari), Ghimpău Gheorghe (Şcoala Gimnazială „Ion Popescu” Bărbăteşti), Popescu Daniela (Şcoala Gimnazială Târgu-Logreşti) şi Raicu Carmen (Liceul Tehnologic Bîlteni). Directorii adjuncţi ce figurează pe lista aspiranţilor la statutul de expert în management educaţional sunt: Zălog Constantin (Şcoala Gimnazială „Pompiliu Marcea” Târgu-Jiu), Torop Delia Valerica (Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu) şi Cojocaru Cătălin Constantin (Liceul Tehnologic Bîrseşti). Pe aceeaşi listă mai apar şi numele a doi inspectori şcolari de specialitate. Este vorba de Badea Alin, inspector şcolar Geografie, şi Stănciulescu Neofit Cătălin, inspector şcolar Religie.

Portofoliile candidaţilor, evaluate în perioada 9 – 15 octombrie
Candidaţii care au trecut de etapa de selecţie on-line au trebuit să-şi depună, în perioada 5-6 octombrie, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, portofoliile cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv: cerere de înscriere; curriculum vitae, redactat după modelul comun european; portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale; copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile; certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; actul de titularizare în învăţământ; adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor; documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi; hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original; cazier judiciar în original; declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate. Aceste portofolii vor fi evaluate în perioada 9 – 15 octombrie, de către comisiile de evaluare stabilite la nivelul IŞJ; excepţie fac portofoliile celor doi inspectori şcolari, care vor fi evaluate de o comisie constituită la nivelul MECS. În evaluarea portofoliilor candidaţilor se va ţine seama de mai multe criterii generale: absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional, experienţa managerială, performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială şi participarea la proiecte.

Rezultatele evaluării, afişate pe 16 octombrie
Rezultatele evaluării dosarelor candidaţilor de către comisiile respective vor fi validate şi afişate în cursul zilei de 16 octombrie. Candidaţii vor putea apoi, în perioada 19 – 23 octombrie, să depună contestaţii, dacă sunt nemulţumiţi de punctajele primite. Acestea vor fi soluţionate până pe 3 noiembrie, când vor fi afişate rezultatele finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii CNEME. Reamintim că, la acest concurs a putut participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II; a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Calitatea de membru al CNEME este obligatorie pentru cei care doresc să ocupe funcţii de conducere în învăţământ.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here