Unitatea Militară 01541 Budieni caută contabil

521

Unitatea Militară 01541 Budieni, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de contabil debutant la Compartimentul contabilitate. Candidații trebuie să facă dovada absolvirii unor cursuri ori programe de perfecţionare şi/sau specializare în domeniul contabilităţii (atestat sau curs) și să dețină cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office, nivel bun.

 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvirea unei instituţii de învăţământ liceal cu diplomă de bacalaureat; absolvirea unor cursuri ori programe de perfecţionare şi/sau specializare în domeniul contabilităţii (atestat sau curs); cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun; vechime în muncă (specialitate): fără vechime în muncă; persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel “Secret de serviciu”; spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 decembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 27 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 07 ianuarie 2019, ora 10.00: proba practică; 14 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține mai multe documente.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.M, 01541, Budieni, satul Copăcioasa, comuna Scoarţa, judeţul Gorj, telefon 0253.215.362, interior 114.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here