UCB angajează secretar la Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă

313

Universitatea “Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de secretar facultate III (S) în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă. Dosarele se pot depune până pe data de 2 februarie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Candidații care doresc să participe la concursul organizat de UCB Târgu-Jiu trebuie să îndeplinească și condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale, care sunt: studii superioare de lungă durată (sau echivalente: studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat); vechime în specialitatea studiilor, minimum trei ani; cunoştinţe operare PC (MS Office: Word, Excel, PowerPoint; internet).

Calendarul concursului
Concursul pentru ocuparea postului de secretar, vacant la UCB, se va organiza conform calendarului următor: 02 februarie 2016, ora 16.00 data limită pentru depunerea dosarelor; 10 februarie 2016, ora 10.00 proba scrisă; 10 februarie 2016, ora 14.00 proba practică; 16 februarie 2016, ora 10.00 proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Universității “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, , din strada Unirii, nr. 36, tel. 0253/223.971, int. 115. Concursul va avea loc la sediul Rectoratului, din strada Calea Eroilor, nr. 30.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here