Trei posturi de asistent medical, vacante la Spitalul Rovinari

379

Spitalul Orăşenesc „Sfântul Ştefan” din Rovinari, Judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează: 1 post de asistent medical generalist debutant (PL) – perioadă nedeterminată la Compartimentul Primiri Urgenţe; 1 post de asistent medical generalist (PL) – perioadă nedeterminată la Cabinet Chirurgie Generală din Ambulatoriul Integrat al spitalului; 1 post de asistent medical generalist (PL) – perioadă nedeterminată la Cabinetul de Psihiatrie din Ambulatoriul Integrat al spitalului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru asistent medical generalist debutant la Compartiment Primiri Urgenţe: diplomă scoală postliceală sanitară (PL) vechime în specialitatea studiilor absolvite: nu este cazul; certificat de membru vizat pe anul 2018; pentru postul de asistent medical generalist (PL) la Cabinet Chirurgie Generala din Ambulatoriul Integrat al spitalului se cere diplomă școală postliceală sanitară (PL), vechime în specialitatea studiilor absolvite: 6 luni în specialitate, certificat de membru vizat pe anul 2018; asistent medical generalist (PL) la Cabinet Psihiatrie din Ambulatoriul Integrat al spitalului: diplomă şcoală postliceală sanitară (PL); vechime în specialitatea studiilor absolvite: 6 luni în specialitate certificat de membru vizat pe anul 2018

21 august, termen limită pentru înscriere
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 august 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 28 august 2018, ora 10.00: proba scrisă; 31 august 2018, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să adovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc „Sfântul Ştefan” din Rovinari, str. Jiului nr. 1, Judeţul Gorj, telefon: 0253/371.318, interior 154.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here