Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu face angajări

473

Spitalul Orăşenesc din Bumbesti-Jiu (Spital Sadu) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel: asistent medical principal generalist cu studii postliceale (PL) la Secţia Chirurgie Generală din cadrul spitalului;  asistent medical debutant cu studii postliceale (PL) specialitatea radiologie în cadrul Compartimentului Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală al spitalului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Candidații trebuie să îndeplinească și condiţii specifice de participare la concurs, respectiv: studii şi vechime, pentru asistent medical principal generalist cu PL:  îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime prevăzute de Ordinul M.S. nr. 1470/2011; diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997; diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; cinci ani vechime în specialitate ca asistent medical, dovada fiind copia de pe carnetul de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în munca şi în specialitate. Condiţii specifice de participare la concurs, studii şi vechime, pentru asistent medical de radiologie debutant cu PL sunt: diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997; diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durată de cinci ani sau echivalare de studii.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 februarie 2016, ora 10.00 proba scrisă și  23 februarie 2016, ora 10.00 proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de zece zile de la publicarea anunțului.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;  adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Oraşului Bumbeşti-Jiu, persoană de contact, ec. Gutescu Ilie – telefon 0253463042 sau 0353139922, fax 0253463042.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here