Spitalul Novaci caută asistent medical pentru Compartimentul Neurologie

994

Spitalul Orăşenesc Novaci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical Compartimentul Neurologie. 11 februarie 2019, ora 15.00, este data limită pentru depunerea dosarelor.

Pe lângă îndeplinirea condițiilor generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, candidații care doresc să participe la concursul organizat de Spitalul Orășenesc Novaci trebuie să îndeplinească și condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale: diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare/diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii; certificatul de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România; minimum 6 luni vechime în specialitate.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 februarie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 20 februarie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 26 februarie 2019, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Novaci, Str. Gruiului nr. 1, Judeţul Gorj, telefon 0253/466.482, interior 112.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here