Spitalul de Pneumoftiziologie angajează asistent medical debutant

535

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, în Secţia II Pneumologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. În plus, cei care doresc să participe la concursul organizat de Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, în Secţia II Pneumologie trebuie să îndeplinească și condiţiile specifice necesare, respectiv studii – diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 aprilie 2016, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 09 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă. 13 mai 2016, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din Comuna Runcu, Judeţul Gorj, telefon: 0253/278.571, interior 133.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here