Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii CNEME, la cea de-a 17-a serie

922

O nouă serie a concursului pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, a 17-a la număr, a debutat ieri. Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de participare la concurs au termen până pe 27 decembrie pentru a completa formularul de selecție online, disponibil pe site-ul cneme.edu.ro.

La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor; a obţinut calificativul ,,foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Afișarea listelor cuprinzând candidaţii admiși în urma introducerii informațiilor în formular de selecție online este programată pentru data de 28 decembrie, urmând ca, până pe 4 ianuarie 2021, aceștia să-și depună, la inspectoratul școlar, portofoliul cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educațional, aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, cu modificările și completările ulterioare: cerere de înscriere, curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale prevăzute la art. 3, copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învăţământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi, hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive, adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar în original, declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original, opisul dosarului, în două exemplare, pe care se va consemna numărul total de file. Portofoliile pot fi transmise și prin poștă electronică, la adresa comunicată de inspectoratele școlare, până la data de 04 ianuarie 2021, ora 16.30. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică. Între 4 și 7 ianuarie se vor evalua portofoliile candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei și Cercetării. Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte din maximum 100 de puncte.

Primele rezultate, afișate pe 8 ianuarie
Pe 8 ianuarie sunt programate validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei și Cercetării, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar și afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Candidații nemulțumiți de punctajele acordate vor putea depune contestații în perioada 11 – 15 ianuarie. Acestea pot fi transmise și prin poștă electronică, la adresa comunicată de inspectoratele școlare/Ministerul Educaţiei și Cercetării, până la data de 15 ianuarie 2021, ora 14.00, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Rezultatele finale vor fi afișate pe 19 ianuarie 2021, urmând ca până la data de 29 ianuarie 2021 să fie emis ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional. În prezent, în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional figurează numele a aproximativ 900 de cadre didactice din Gorj.
Cea mai recentă serie a selecției pentru constituirea CNEME s-a desfășurat în vara acestui an.
ROXANA LUPU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here