Se caută șef birou resurse umane la Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan“

528

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan“ Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de şef birou resurse umane. Înscrierile se fac până pe data de 10 decembrie. Candidații trebuie să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Pe lângă îndeplinirea condițiilor generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, candidații pentru postul de şef birou resurse umane la Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan“ Rovinari trebuie să îndeplinească și condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite; minimum 2 ani vechime în specialitatea postului (Resurse Umane) sau curs resurse umane; cunoştinţe (curs) operator PC.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 10 decembrie 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 17 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 20 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan“, Rovinari, Judeţul Gorj, nr de tel. 0253371318, int. 154.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here