Se caută asistent debutant la Obstetrică – Ginecologie

308

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical debutant – Secţia Obstetrică – Ginecologie.  31 octombrie 2016, ora 16.00, este termenul limită de depunere a dosarelor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical debutant – Secţia Obstetrică – Ginecologie, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu sunt: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 31 octombrie 2016, ora 16.00, termenul limită de depunere a dosarelor; 08 noiembrie 2016, ora 09.00, proba scrisă;11 noiembrie 2016, ora 09.00, interviul;

Documente necesare pentru înscrierea la concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, str. Progresului nr. 18, clădirea centrală, camera 7, Judeţul Gorj, telefon 0253/237.803, interior 307.
M. S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here