Rentierii din judeţ, aşteptaţi la vizarea carnetelor!

735

Rentierii gorjeni sunt aşteptaţi din această lună şi până la data de 31 august a.c., doar în zilele lucrătoare, să se prezinte la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Gorj, personal ori prin mandatar/curator/tutore, pentru obţinerea vizei aferente anului 2019, a carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/ tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de următoarele documente, pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul Judeţean al APIA, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală: carnetul de rentier agricol, actul de identitate al solicitantului, decizia de la comisia de expertiză medicală-pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original (decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie); procură notarială autentificată/ curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul de arendare încheiat până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare sau încheiat după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional). În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2018 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art. 7 din Legea 247/ 2005 Titlu XI, doar dacă, până la 31 august 2019, moştenitorii vor depune la Centrul Judeţean Gorj al APIA, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula “definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I./C.I/ paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here