Primăria Turceni caută consilier juridic

304

Primăria orașului Turceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de consilier juridic, gradul II, în cadrul Compartimentului Aparat Permanent de Lucru al Consiliului Local. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe Juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum cinci ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 iunie 2015, ora 15.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 16 iunie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 18 iunie 2015, ora 12.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la examen, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să facă dovada nivelului studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să confirme starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here