Primăria Dănești face angajări pe trei posturi în vederea derulării unui proiect

874

Primăria comunei Dăneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, vacante, în cadrul proiectului „Robot multifuncțional pentru cosit și defrișaj vegetație, comuna Dănești, județul Gorj”, după cum urmează: 2 posturi specialist implementare proiect – studii superioare – debutant; 1 post specialist implementare proiect. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru cele două posturi de specialist implementare proiect debutant – studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: inginerie, drept, cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel avansat, vechime – nu este cazul; pentru postul de specialist implementare proiect – studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice, vechime – minimum 5 ani în specialitatea studiilor, calificări în domeniul managementului de proiecte și a procedurilor de implementare a proiectelor; cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel avansat, experiență în domeniu. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 ianuarie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 13 ianuarie 2021, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here