Primăria Bumbești Jiu face angajări

525

Primăria oraşului Bumbeşti-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical PL, în cadrul Compartimentului Asistență medicală școlară. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 7 ianuarie 2021.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii postliceale absolvite cu diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 – specializarea asistent medical generalist; vechime în specialitatea asistent medical – minimum 6 luni; îndeplinește condițiile legale pentru exercitarea profesiei de asistent medical (membru O.AJ4.G.M.AJM.R. – certificat de membru și aviz anual valabil 2020 sau 2021); nu a săvârșit vreuna din infracțiunile prevăzute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, respectiv nu figurează înscris în acest Registru, după caz. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 07 ianuarie 2021, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor, 18 ianuarie 2021, ora 11.00 – proba scrisă, 21 ianuarie 2021, ora 10.00 – proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
C.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here