Primăria Arcani recrutează un asistent medical comunitar

745

Primăria comunei Arcani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de asistent medical comunitar, gradul profesional debutant, la Compartimentul Sănătate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Arcani. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: să fie absolvent al școlii sanitare postliceale, dovedită cu diplomă sau adeverință de absolvire; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției vacante nu este necesară; să dețină certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în termen de valabilitate. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 3 iunie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 5 iunie 2019, ora 10.00 – proba de interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here