Prefectura Gorj a scos la concurs două posturi vacante

3077

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante de: consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă, Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate; consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor. Proba scrisă a concursurilor se va organiza pe data de 18 martie, de la ora 10.30, în cazul postului vacant de consilier juridic, respectiv pe 25 martie, ora 10.30 pentru postul de consilier la Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor. Dosarele de înscriere la ambele concursuri se pot depune începând de ieri şi până la data de 5 martie, ora 16.30, la Biroul Relaţii cu Publicul – Registratură. Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice de participare sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura Ştiinţe Juridice, specializarea Drept, vechime de minim șapte ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here