Precizări privind admiterea în clasa a IX-a, profil sportiv, anul scolar 2020-2021

1109

Pentru anul şcolar 2020-2021, Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu propune 112 de locuri, astfel:

 • Fotbal – 28 locuri;
 • Atletism – 28 de locuri;
 • Handbal fete – 14 locuri;
 • Handbal băieți – 14 locuri;
 • Mozaic – 28 locuri (sportivi legitimați la alte cluburi decât Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu).

  Probele de aptitudini se vor desfășura în conformitate cu:

 • Metodologia de organizare a admiterii în clasa a IX-a, Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 4317/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021publicat în Monitorul Oficial.

 Calendar admitere:

 • 2-5 iunie 2020 – Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 9-12 iunie 2020 – Desfășurarea / echivalarea probelor
 • 12 iunie 2020 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
 • 2 iulie 2020 – Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectiv, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.

Notă! Înscrierea se poate realiza direct la secretariatul liceului sau prin mijloace electronice de comunicare. Se pot trimite documentele scanate la adresa de e-mail: sportiv100@yahoo.com.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere
 2. Anexa la fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini – (se ridică de la unitatea şcolară unde termină clasa a VIII-a)
 3. Copie după cartea de identitate a candidatului
 4. Copie după certificatul de naştere a candidatului
 5. Copie după cartea de identitate a tutorelui
 6. Avizul medical, cu specificația “Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie);
 7. Existența unui document, dintre cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
 8. carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul dintre ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul);
 9. adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă, sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar, că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
 10. adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul dintre ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);
 11. Adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie).

Notă! Pot fi admiși în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au media generală cel puțin 7 (șapte) la disciplina educație fizică / pregătire sportivă practică din clasele V-VIII.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here