Posturi vacante la Spitalul Bumbești-Jiu

728

Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel: un post vacant de asistent medical cu studii postliceale specialitatea medicină generală, la Unitatea de Transfuzie Sanguină din cadrul Secţiei Chirurgie Generală a Spitalului; un post vacant de asistent medical cu studii postliceale specialitatea medicină generală, la cabinet Chirurgie Generală din Ambulatoriu Integrat; un post vacant de asistent medical cu studii postliceale specialitatea asistent generalist, la Compartimentul Pediatrie din cadrul Spitalului Orăşenesc Bumbeşti-Jiu; un post vacant de asistent medical cu studii postliceale specialitatea asistent generalist, la Compartimentul Laborator de Radiologie şi Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Orăşenesc Bumbeşti-Jiu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Pe lângă acestea, candidații care doresc să participe la concursul organizat de Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu, trebuie să îndeplinească și condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997; vechimea în specialitate este de minimum șase luni ca asistent medical, conform Ordinului M.S. nr. 1470/2011. Pentru postul de asistent medical generalist cu PL în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală se solicita şi alte documente (certificate; atestate) care să ateste efectuarea unor specializări în domeniul de radiologie. Candidaţii pentru postul de asistent medical generalist cu studii postliceale, la Compartimentul Laborator de Radiologie şi Imagistică Medicală, vor completa o declaraţie pe propria răspundere că vor urma pe cheltuiala proprie un curs de specialitate Radiologie şi Imagistică Medicală, în termen de maximum un an organizat de o instituţie acreditată.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 martie 2016, ora 10.00 proba scrisă, 01 aprilie 2016, ora 10.00 proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare la Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu, cu sediul în Bumbeşti-Jiu, Str. Zorilor nr. 1, judeţul Gorj, telefon 0253463042, fax 0253463042.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here