Posturi vacante, la Spitalul Bumbești-Jiu

619

Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu, Judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de: asistent medical specialitatea generalist cu PL, la Secţia Chirurgie Generală; îngrijitoare la Secţia Chirurgie Generală; infirmieră la Secţia Obstetrică Ginecologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru asistent medical generalist cu PL, la Secţia Chirurgie Generală: diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997; 6 luni vechime în specialitate, dovada fiind copia de pe carnetul de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă şi în specialitate; adeverinţă care să ateste că a susţinut şi promovat examenul de debutant. La concurs/examen pot participa şi absolvenţii cu studii superioare cu diplomă de licenţă care atestă absolvirea învăţământului de lungă sau scurtă durată în domeniul sanitar (asistent medical); pentru îngrijitoare la Secţia Chirurgie Generală: diplomă de studii (şcoala generală); nu se solicită vechime, iar pentru infirmieră la Secţia Obstetrică Ginecologie: certificat / adeverinţă care să ateste că a absolvit un curs de infirmieră organizat de furnizori autorizaţi de M.M.F.S cu aprobarea Ministerului Sănătăţii; diplomă de studii (şcoală generală); 6 luni vechime în activitate.

Concurs în ianuarie
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2019, ora 10.00 proba scrisă; 17 ianuarie 2019, ora 10.00 proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Oraşului Bumbeşti-Jiu din str. Zorilor nr. 1, Judeţul Gorj, telefon 0253/463.042, 0353/139.922.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here