Posturi vacante, la Consiliul Judeţean Gorj

673

Consiliul Județean (CJ) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA (2 posturi), la Compartimentul pentru transport public judeţean, Serviciul pentru transport public judeţean şi activităţi suport, Direcţia tehnică, investiţii, infrastructură drumuri publice şi transport public judeţean. Candidaţii trebuie să depună dosarele de concurs până la data de 4 iulie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru o funcţie de inspector de specialitate, gradul profesional IA: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuţie – minimum 6 ani, 6 luni. pentru cealaltă funcţie de inspector de specialitate, gradul profesional IA: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă: ingineria transporturilor, domeniul de licenţă: ingineria autovehiculelor, specializarea: autovehicule rutiere și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuţie – minimum 6 ani, 6 luni; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă: ingineria transporturilor, domeniul de licenţă: ingineria transporturilor, specializarea: ingineria transporturilor şi a traficului şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuţie – minimum 6 ani, 6 luni; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti şi experienţă în organizarea şi/san coordonarea activităţilor de transport rutier de minimum 6 ani, 6 luni.

4 iulie, termen limită pentru înscriere
Concursul organizat de către Consiliul Judeţean Gorj se va desfăşura conform calendarului următor: 4 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 16 iulie 2018, ora 10.30: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Gorj, din Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 2-4, et. 2, camera 241, telefon 0372/531.241.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here