Posturi vacante la CJCPCT Gorj

437

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de: referent, 0,25 normă, grad profesional IA la Compartimentul cercetare, conservare, valorificare şi promovarea culturii tradiţionale; inginer de sistem, grad profesional IA la Compartimentul Achiziţii publice şi IT.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: inginer de sistem, gradul profesional IA, la Compartimentul Achiziţii publice şi IT: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile; ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei sau inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale; vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcţiei contractuale – minimum 7 ani. referent, 0,25 normă, grad profesional IA, la Compartimentul cercetare, conservare, valorificare şi promovarea culturii tradiţionale: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Muzică; vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcţiei contractuale – minimum 7 ani.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: pentru inginer de sistem, gradul profesional IA, la Compartimentul Achiziţii publice şi IT: 20 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 23 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu; pentru referent, 0,25 normă, grad profesional IA, la Compartimentul cercetare, conservare, valorificare şi promovarea culturii tradiţionale: 20 noiembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă; 23 noiembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care dovedească efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, din Târgu Jiu, Str. Eroilor nr. 15 – 17, telefon: 0253/213.710.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here