Posturi scoase la concurs, la Şcoala „Sf. Nicolae” din Târgu-Jiu

614

Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, de: bibliotecar post vacant, contractual, pe perioadă determinată; muncitor post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru bibliotecar – studii superioare de specialitate, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 6 luni; pentru postul de muncitor – studii medii, calificat în meseria de sudor, zugrav, vopsitor, ipsosar, mecanic mașini și utilaje, vechime în muncă conform calificărilor necesare ocupării postului de minimum trei ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 martie 2019, ora 11.00 – proba scrisă (pentru bibliotecar); 28 martie 2019, ora 13.00 – proba interviu (pentru bibliotecar); 25 martie 2019, ora 09.00 – proba scrisă (pentru muncitor); 28 martie 2019, ora 09.00 – proba interviu (pentru muncitor). Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here