Post vacant la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Ştefan“

329

Spitalul Orăşenesc „Sfântul Ştefan“ Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de economist IA – Compartimentul tehnic, administrativ, aprovizionare, transport şi achiziţii publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvenţi studii superioare (S) de specialitate economică, să fie licenţiat în ştiinţe economice; cunoştinţe (curs) operator PC; vechime în specialitatea studiilor absolvite: 6 ani şi 6 luni.

Concurs în luna mai
Concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de economist IA – Compartimentul tehnic, administrativ, aprovizionare, transport şi achiziţii publice se va organiza conform calendarului următor: 09 mai 2017, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 16 mai 2017, ora 10.00: proba scrisă; 19 mai 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan“, Rovinari, Judeţul Gorj, nr de tel. 0253371318, int. 154.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here