Post vacant la Şcoala Gimnazială Negomir

406

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negomir organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de îngrijitor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 28 septembrie, ora 16:00 Acestea trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Candidaţii vor susţine două probe. Proba practică este programată pe 6 octombrie, la ora 11.00, iar interviul pe 9 octombrie, la ora această oră.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here