Post vacant la Liceul Tehnologic Tismana

302

Liceul Tehnologic din Tismana va organiza, luna viitoare, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de administrator patrimoniu debutant. Persoanele interesate se pot înscrie până la data de 31 iulie.

În vederea participării la concurs se pot înscrie persoanele care au studii superioare juridice sau economice, abilităţi de organizare, cunoştinţe de folosire a calculatorului şi disponibilitate de deplasare la toate structurile unităţii. De asemenea, candidaţii trebuie să aibă permis de conducere, iar maşina personală constituie un avantaj. Dosarele de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate şi curriculum vitae. Concursul va consta în susţinerea a două probe: o probă scrisă şi un interviu. Ambele probe se vor desfăşura în cursul zilei de 10 august.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here