Post vacant la Colegiul „Traian Vuia”

382

Colegiul Auto „Traian Vuia” din Târgu-Jiu, Județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat (şofer). Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 septembrie.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:  a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu;  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii: medii; vechime: 5 ani în funcţia de şofer profesionist transport persoane; permis de conducere categoria D;  stare de sănătate corespunzătoare postului; atestat transport persoane.

Termen limită pentru înscriere
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 septembrie 2017, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;  28 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 03 octombrie 2017, ora 16.00: proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.  Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Relații suplimentare la sediul Colegiului Auto „Traian Vuia” din Târgu-Jiu, str. E. Teodoroiu, nr. 342, Județul Gorj, telefon 0353/401.701.
Minodora Sucea

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here