Post vacant de administrator de patrimoniu, la UCB Târgu-Jiu

1086

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de administrator patrimoniu I (S) la Compartimentul Control Intern Managerial.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii superioare; domeniul studiilor – științe ale comunicării; vechime în studii superioare – minimum 7 ani; alte competențe – cunoștințe operare PC.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 ianuarie 2021, între orele 12.00 – 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 20 ianuarie 2021, ora 13.00 – proba scrisă – la sediul Facultății de Inginerie, din Calea Eroilor nr. 30; 22 ianuarie 2021, ora 10.00 – proba interviu – la sediul Facultății de Inginerie, din Calea Eroilor nr. 30.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here