Post de secretar de facultate, scos la concurs de UCB Târgu-Jiu

854

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de secretar facultate debutant (S) la Compartimentul de Gestionare, Completare și Eliberare a Actelor de Studii. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii superioare, absolvite cu diplomă de licență (sau echivalente: diplomă de licență și diplomă de master în domeniul studiilor de licență pentru absolvenții studiilor universitare Bologna); domeniul studiilor – științe inginerești, științe economice, științe juridice, științe administrative; cunoștințe operare PC; cunoașterea limbii engleze (nivel mediu). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 martie 2021, între orele 12.00 – 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 24 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă – la sediul Facultății de Inginerie, din calea Eroilor nr. 30; 24 martie 2021, ora 14.00 – proba practică; 26 martie 2021, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here