Post de îngrijitoare, scos la concurs de Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu

1229

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante, de îngrijitoare la Secția II Pneumologie. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă/adeverință de școală generală; dovadă vechime de minimum un an în specialitatea postului în unități sanitare sau de asistență socială. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 martie 2021, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 24 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă – sala de ședințe, etajul II al clădirii; 30 martie 2021, ora 10.00 – proba interviu. Documentele scanate se depun la adresa de e-mail office.spitaltv@gmail.com, iar la subiectul mesajului se va scrie „Dosar concurs îngrijitoare, numele și prenumele”. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here