Poliţia Locală Târgu-Jiu îşi măreşte echipa! Sunt scoase la concurs trei posturi!

3132

Poliția Locală Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante de: polițist local, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Ordine Publică-intervenție; polițist local, clasa I, gradul profesional asistent – Biroul protecție mediu și disciplina în construcții; polițist local, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul protecție mediu și disciplina în construcții. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 7 mai 2019, ora 10.30 – proba scrisă (poliţist local principal), 9 mai 2019 – proba interviu (poliţist local principal); 15 aprilie 2019, ora 10.30 – proba scrisă (poliţist local asistent), 17 aprilie 2019 – proba interviu (poliţist local asistent); 22 aprilie 2019, ora 10.30 – proba scrisă (poliţist local debutant), 24 aprilie 2019 – proba interviu (poliţist local debutant). Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here