Personal nou la Primăria Turceni

329

Primăria oraşului Turceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de consilier juridic, gradul debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei nu este necesară. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 februarie 2016, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 16 februarie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 18 februarie 2016, ora 10:00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here