Patru posturi de educator, scoase la concurs de DGASPC Gorj

6374

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, astfel: două posturi corespunzătoare funcției contractuale de execuție de educator, studii medii, la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Cărbunești – Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor – Târgu Cărbunești; două posturi corespunzătoare funcției contractuale de execuție de educator (studii medii) la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Cărbunești – Centrul de primire și evaluare în regim de urgență pentru copilul abandonat sau părăsit în maternitate – Târgu Cărbunești.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: absolvent (ă) studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și vechime în muncă de minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 decembrie 2019, ora 16.30 – data limită pentru depunerea dosarelor; 18 decembrie 2019, ora 09.00 – proba scrisă; 23 decembrie 2019 – proba interviu.Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here