Orele remediale încep pe 8 martie

1141

Zilele trecute, în Monitorul Oficial, a fost publicat ordinul nr. 3.300/2021 al Ministerului Educației privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip “Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, precum și calendarul de desfășurare a acestuia. Înscrierile pentru activitățile remediale se fac până pe 3 martie, iar acestea vor începe pe 8 martie. Elevii care provin din unități de învățământ care nu organizează activități de educație remedială vor putea participa la aceste activități în cadrul altor unități de învățământ decât cele în care sunt înmatriculați, conform planificării realizate de către inspectoratul școlar.

Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală“ este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii. Potrivit normelor metodologice aprobate prin ordinul M.E. nr. 3300/2021, sunt eligibili pentru a participa la acest program elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic, care îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate. ”Pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școală după școală“, elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate: elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet; elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină; elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare”, se arată în document. Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate menționate mai sus va trebui justificată cu anumite documente: pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului – listă prezentată de către unitatea de învățământ, pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declarație pe propria răspundere în acest sens; pentru elevii care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină – lista elevilor corigenți sau cu situația neîncheiată la sfârșitul semestrului precedent prezentată de către unitatea de învățământ; pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială – rezultate școlare/rezultate la evaluarea inițială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învățământ. Documentele care dovedesc eligibilitatea elevilor pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ se transmit inspectoratului școlar odată cu solicitările de tranșă, iar copii ale acestora se păstrează la nivelul unității de învățământ. Vor avea prioritate în ceea ce privește participarea la acțiunile remediale elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului din cauza lipsei echipamentelor informatice sau a conexiunii la internet.

Cum se fac înscrierile
Înscrierea elevului pentru a participa la activitățile de educație remedială organizate în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“ se face pe baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, în perioada absenței părinților. Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea de învățământ în care este școlarizat elevul, până la data de 3 martie. Unitățile de învățământ care nu organizează activități remediale și care înregistrează cereri ale părinților elevilor transmit aceste solicitări către inspectoratele școlare județene, care vor repartiza elevii în unități de învățământ organizatoare ale programului. Inspectoratele școlare vor stabili lista unităților de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activități, până pe 5 martie, urmând ca activitățile remediale să înceapă pe 8 martie.

20 de ore remediale/lună/elev
În ordinul Ministerului Educației sunt prevăzute și o serie de recomandări pe care unitățile de învățământ ar trebui să le aibă în vedere în organizarea activităților de educație remedială: constituirea grupelor cu o medie de 12 elevi/grupă; organizarea a 20 de ore de activități remediale/lună/elev, cu prezență fizică în clasă; proiectarea, organizarea și susținerea activităților de către cadre didactice calificate provenite din unitatea de învățământ care organizează programul sau din alte unități de învățământ; activitățile remediale, materializate în activități de învățare, vor viza îmbunătățirea achizițiilor elevilor, în special a acelora care contribuie la formarea competențelor de bază, fundamentale pentru formarea celorlalte competențe; se au în vedere, cu prioritate, activități remediale care să vizeze achizițiile care contribuie la formarea competențelor de literație și a competențelor STEM, incluzând și activități pentru formarea comportamentelor specifice competenței „a învăța să înveți“. În document se mai precizează și faptul că, în situații justificate, cum ar fi necesitatea pregătirii elevilor pentru examene de corigență sau de încheiere a situației școlare sau pentru actualizarea cunoștințelor, în perspectiva deschiderii noului an școlar, activitățile remediale se pot desfășura și pe durata vacanței.

Cum vor fi plătiți profesorii
Pentru acoperirea costurilor organizării și participării elevilor la activitățile de educație remedială, se acordă unităților de învățământ care organizează Programul național pilot de tip „Școala după școală“ un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună. Condiția de acordare a sprijinului financiar lunar unităților de învățământ care organizează Programul național pilot de tip „Școala după școală“ este de participare a elevilor la cele 20 de ore/lună de activități de educație remedială. În condiții excepționale, un elev poate să absenteze lunar cel mult 5 ore de la activitățile remediale. Reducerea sprijinului financiar acordat unui elev se va face dacă numărul de absențe este mai mare de 25% din totalul de ore prevăzut pe lună pentru un elev. Absențele înregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar. Unitățile de învățământ care organizează Programul național pilot de tip „Școala după școală“ vor transmite lunar, în primele 5 zile calendaristice de la începutul fiecărei luni, către inspectoratele școlare documentele tehnice aferente derulării activităților remediale din luna precedentă, respectiv: situația conținând numărul de elevi care au participat la activitățile de educație remedială în luna respectivă – liste de prezență, orarul activităților remediale planificate și realizate, pe zile și grupe de elevi. Aceste documente vor fi însoțite și de o solicitare de tranșă a sprijinului financiar. Valoarea tranșei se stabilește ca rezultat al înmulțirii numărului de elevi care au participat la activitățile de educație remedială cu valoarea sprijinului financiar/lună per elev. Inspectoratele școlare transmit documentele tehnice primite de la unitățile de învățământ către experții desemnați pentru monitorizarea activităților remediale. Aceștia centralizează situațiile și, ținând seama și de rezultatele monitorizării modului de desfășurare a activităților de educație remedială, acordă avizul tehnic pentru activitățile remediale derulate de unitățile de învățământ și includ sumele solicitate în solicitarea de tranșă a sprijinului financiar centralizată la nivelul județului, ce va fi transmisă la Ministerul Educației pentru aprobare. După aprobarea de către Ministerul Educației a documentației menționată mai sus, inspectoratele școlare primesc deschideri de credite corespunzătoare solicitării de tranșă a sprijinului financiar aprobate, pe care le transmit unităților de învățământ corespunzătoare. Ministerul Educației va vira, lunar, în termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea solicitărilor de tranșă, în conturile deschise de inspectoratele școlare, sumele solicitate de acestea prin cererile de credite/solicitările de tranșă. Inspectoratele școlare vor vira aceste sume în conturile unităților de învățământ, iar acestea, în termen, în termen de 3 zile de la primirea sumelor, vor efectua plata personalului didactic implicat în activitățile de educație remedială.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here