Opt posturi de infirmieră, scoase la concurs la CRRNA „Bâlteni”

1064

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj organizează concurs la cantina din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți ,,Bâlteni”, din Târgu-Jiu, strada Dumbrava nr. 34, pentru ocuparea funcțiilor vacante, după cum urmează: patru posturi corespunzătoare funcției contractuale de execuție de infirmieră la Complexul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți „Bâlteni” – Centrul de recuperare și reabilitare; patru posturi corespunzătoare funcției contractuale de execuție de infirmieră la Complexul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți Bâlteni – Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent(ă) studii gimnaziale și vechime în muncă de minim 5 ani.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 octombrie 2019, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 29 octombrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 1 noiembrie 2019, proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here