Operatorii economici pot solicita școlarizarea elevilor în diverse meserii

440

Operatorii economici care doresc să colaboreze cu liceele care organizează clase de învățământ profesional au posibilitatea de a trimite inspectoratelor școlare solicitări pentru școlarizarea elevilor în diferite calificări profesionale. Termenul limită până la care pot fi transmise aceste solicitări este 29 decembrie 2016.

Potrivit Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, ”cifra de școlarizare pentru învățământul profesional se stabilește anual, pe baza nevoilor pieței muncii și a tendințelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul regional de acțiune pentru învățământ (PRAI) la nivel regional și Planul local de acțiune pentru învățământ (PLAI) la nivel local, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici”. Operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018, trebuie să transmită, în scris, la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, solicitarea de școlarizare în învățământul profesional, până la data de 29 decembrie 2016. Până la data de 6 ianuarie 2017, inspectoratul școlar va realiza analiza solicitărilor operatorilor economici și va stabili oferta de formare profesională la învățământul profesional în concordanță cu solicitărilor operatorilor economici, pe unități de învățământ și calificări. De asemenea, va transmite această ofertă către membrii CLDPS și la CNDIPT. Celelalte etape în stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional sunt: comunicarea către operatorii economici și către unitățile de învățământ, propuse pentru alocarea de clase de învățământ profesional pentru a răspunde solicitărilor operatorilor economici, a obligației de încheiere a contractelor-cadru, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului – termen 6 ianuarie 2017, elaborarea Proiectului planului de școlarizare și transmiterea acestuia către CNDIPT și membrii CLDPS – termen 9 – 13 ianuarie 2017, avizarea Proiectului planului de școlarizare de către CLDPS și CNDIPT și organizarea de ședinte CLDPS – termen 16 – 20 ianuarie 2017, transmiterea la MECS și la CNDIPT a Proiectului planului de școlarizare, în conformitate cu Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 – termen 23 ianuarie 2017. Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat precizează că ”învățământul profesional se organizează numai în unitățile de învățământ care anexează la propunerea privind planul de școlarizare contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituții publice, prin care se stabilesc obligațiile privind: organizarea și desfășurarea procesului de formare pentru obținerea calificării profesionale a elevilor și a stagiilor de pregătire practică, precum și proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învățământul profesional, asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor”. În Metodologie se mai precizează, referitor la contractele-cadru, că acestea sunt ”acorduri generale încheiate de către unitățile de învățământ cu operatorii economic/instituțiile publice partenere pe o durată de minimum 4 ani școlari, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional”. Pot opta pentru învăţământul profesional elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare. Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional, admiterea se va realiza în două etape. Prima etapă va debuta pe 12 iunie și se va încheia pe 24 iulie, iar cea de-a doua este programată în perioada 29 august – 11 septembrie. În fiecare etapă de admitere se organizează: înscrierea candidaţilor, preselecţia candidaţilor, după caz, proba suplimentară de admitere, după caz, admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi va începe pe 12 mai, cu afișarea numărului de locuri disponibile; cererile de înscriere se vor depune până pe 16 iunie, iar repartizarea candidaților se va face în perioada 6-7 iulie. Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană, în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. În ceea ce privește înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special, aceasta se va desfășura în perioada 6 – 8 iulie. Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte: fişa de înscriere în învăţământul profesional, certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul, adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) – copie şi original și fişa medicală. Candidaţii care în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învăţământul profesional. Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here