O școală din Târgu-Jiu recrutează un informatician      

368

Şcoala Gimnazială “Pompiliu Marcea“, cu sediul în Târgu Jiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de informatician 0,5 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei; vechime în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei de minimum 8 ani; abilităţi de comunicare şi relaţionare; capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 august 2017, ora 09.00 -proba scrisă; 30 august 2017, ora 09.00 -proba practică.

Dosarele de înscriere la concurs se mai pot depune doar astăzi și mâine și trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau înspecialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here