Noi angajări la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

764

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a 3 posturi corespunzătoare funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical debutant la Compartimentul de Recuperare, Medicală Neurologică din cadrul Secţiei Neurologie. Dosarele de concurs se depun până pe data de 22 martie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical debutant la Compartiment de Recuperare, Medicală Neurologică din cadrul Secţiei Neurologie sunt: diplomă de licenţă în specialitate / diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate / diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare /diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii numai în specialitatea balneofizioterapie masaj.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 martie 2017, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor; 03 aprilie 2017, ora 09.00: proba scrisă – test grilă; 06 aprilie 2017, ora 09.00: interviul.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0253237803 int. 307, sau la Serviciul R.U.O.N.S./ Compartiment Juridic, situat la etajul II – Ambulatoriul integrat, situat în clădirea centrală a Spitalului Județean de Urgență Tg Jiu, din strada Progresului , nr. 18, jud. Gorj.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here