Noi angajări la Primăria Bîlteni

455

Primăria comunei Bîlteni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacantă, de mediator sanitar pe probleme rrome. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii; cursuri de formare sau de instruire teoretică a mediatorilor sanitari; recomandare de la Partida Rromilor Gorj. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este ziua de 10 august, ora 10.00, urmând ca proba scrisă a concursului să fie susţinută pe 17 august, ora 12.00, iar interviurile să aibă loc o zi mai târziu.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here