IPJ Gorj caută șef de post la Crasna

802

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei vacante de  şef post I, la Postul de Poliţie Crasna, arondat Poliţiei Oraşului Novaci. Cererile de înscriere pot fi depuse până la data de 15 martie, iar concursul se va desfășura la sfârșitul acestei luni.

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: să fie agenţi de poliţie; să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs/examen; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie  în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „Bine” la evaluarea de serviciu/aprecierea profesională individuală; “apt medical” şi “apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa de secretizare secret de serviciu nivel „Secret”; să deţină/să obţină aviz pentru numirea în structurile poliţiei judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare; să deţină/să obţină  aviz pentru calitatea de poliţist rutier. Cererile de participare la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, până la data de 15.03.2016, ora 14.00. Cu ocazia înscrierii la concurs, candidaţii vor anexa: curriculum vitae Europass; copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, (diploma de bacalureat şi foaia matricolă); copii ale actului de identitate, permisului de conducere, carnetului de muncă și, dacă este cazul, livretului militar; copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/ soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și după caz, hotărârile judecătorești privind starea civilă; declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare; adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul de unitate. Candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o caracterizare din partea şefului nemijlocit,  avizată de şeful unităţii, precum şi o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că: nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare; nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art.65 din Legea nr.360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs/examen; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; calificativele obţinute în ultimii doi ani. Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean  Gorj, la data de 30.03.2016, orele 10.00, iar unica probă de selecţie este interviul structurat pe subiecte profesionale. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7:00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă  mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here