Înscrierile la examenul pentru definitivare în învățământ, aproape de final

436

Cadrele didactice care doresc să participe la examenul pentru definitivare în învățământul preuniversitar mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a-și depune dosarele la unitatea de învățământ la care sunt încadrate. Perioada de înscriere se încheie pe 14 octombrie.

În perioada 15-29 octombrie, dosarele candidaților vor fi transmise la inspectoratul școlar, unde vor fi verificate și avizate, iar candidații vor fi înștiințați cu privire la admiterea sau respingerea lor. Inspecțiile de specialitate vor fi efectuate până la data de 3 iunie 2022, iar pentru completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică a fost rezervată perioadă 6 – 17 iunie. Proba scrisă este programată pe 20 iulie 2022, urmând ca primele rezultate să fie afișate pe 27 iulie. Reamintim că, potrivit Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: fișa de înscriere la examenul național pentru definitivare în învățământ, completată și certificată de conducerea unității de învățământ și semnată de candidat; copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ; document certificat „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică și metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen; copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul); adeverința privind calificativul „Bine“ sau „Foarte bine“ acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu; adeverința privind achitarea taxei de înscriere, pentru candidații care au susținut deja de trei ori examenul; adeverința din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii. Definitivatul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ. Dacă promovează examenul, acestea dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here