Începe prima etapă de admitere în învățământul profesional de stat

1123

Săptămâna viitoare se dă startul primei etape de înscriere în învățământul profesional de stat a absolvenților de gimnaziu. Această etapă se va derula în perioada 29 iunie – 3 iulie și pe 6 iulie, iar lista candidaților declarați admiși va fi publicată pe 10 iulie.

Învățământul profesional se organizează după finalizarea clasei a VIII-a, pentru calificări de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor din Registrul național al calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, anul acesta, prima etapă de admitere la această formă de învățământ va debuta pe 29 iunie. Astfel, în perioada 29 iunie – 3 iulie și pe 6 iulie se va desfășura înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educaţională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat şi a foii matricole. Din cauza situaţiei speciale din acest an şcolar, cauzată de criza sanitară COVID-19, opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi de diriginţi/ cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor. Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ profesional pentru care optează. Lista candidaților înscriși în învățământul profesional va fi afișată, la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite şi a unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învățământul profesional pentru care au optat, pe 6 iulie, urmând ca pe 10 iulie să fie afișată și lista candidaților declarați admiși.

Dosarele de înscriere, depuse în perioada 13-17 iulie
Perioada 13 – 17 iulie este rezervată depunerii dosarelor de înscriere de către candidații declarați admiși, etapă ce se va desfășura după un program detaliat pe zile şi ore, afişat de către unitatea de învăţământ. Dosarele de înscriere trebuie să conțină: fișa de înscriere în învățământul profesional, în original, certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare), adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională și fișa medicală. Acestea pot fi transmise și prin poștă, cu confirmare de primire. În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

Lista candidaților înmatriculați, afișată pe 21 iulie
Lista candidaților înmatriculați și situația cu locurile rămase libere pentru etapa a doua de admitere, ce se va desfășura în perioada 22 iulie – 3 august, va fi afișată pe 21 iulie, după rezolvarea cazurilor speciale. Învățământul profesional are durata de minim 3 ani și se organizează la solicitarea operatorilor economici, care vor asigura componenta de pregătire practică a elevilor. Pe parcursul celor trei ani de studiu se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară, de 200 de lei pe lună, prin Programul naţional de protecţie socială ,,Bursa profesională”, dar pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de operatorul economic partener de practică. Absolvenții învățământului profesional și ai Stagiilor de pregătire practică de 720 de ore care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului Naţional al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. După finalizarea învățământului profesional absolvenții își pot continua studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a).
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here