Încep înscrierile la Definitivat

479

Pentru a dobândi dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, cadrele didactice trebuie să promoveze examenul de Definitivat. Dascălii care doresc să susţină acest examen în 2015 trebuie să-şi depună dosarele de înscriere până cel târziu la data de 21 noiembrie 2014, urmând ca până pe 19 decembrie 2014 să afle dacă au fost sau nu admişi să participe la examen. Ca şi anul acesta, examenul va consta în susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă şi o probă scrisă.

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a publicat calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014 – 2015. Conform calendarului aprobat de MEN, până pe 21 noiembrie dascălii care doresc să susţină acest examen trebuie să depună dosarul de înscriere la unităţile de învăţământ. Acest dosar trebuie să conţină următoarele documente: fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat; copii legalizate ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă; document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică; copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui. Până pe 19 decembrie, candidaţii vor fi înştiinţaţi cu privire la admitere sau respingerea dosarului de înscriere. Inspecţiile la clasă se vor efectua până la data de 5 iunie 2015, în unitatea de învăţământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii de învăţământ primitoare. Notele acordate la inspecţii nu pot fi contestate.

Proba scrisă, programată pe 9 iulie
În 2015, proba scrisă din cadrul examenului de Definitivat se va desfăşura pe data de 9 iulie. Pentru a se putea prezenta la această probă, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă calificativul parţial pentru anul şcolar în curs: „Bine” sau „Foarte bine”; să aibă media notelor finale la inspecţiile speciale cel puţin 8; să aibă stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. Candidaţii care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, primind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din examen. În această situaţie, ei pierd dreptul de înscriere la examen în sesiunea imediat următoare. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă. Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii, după cel puţin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale.

Primele rezultate, afişate pe 14 iulie
Ca şi în 2014, nota minimă pentru promovarea Definitivatului va fi 8,00. Primele rezultate ale examenului vor fi afişate pe 14 iulie. În aceeaşi zi, dar şi în cursul zilei de 15 iulie, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută vor putea depune contestaţii. Acestea vor fi soluţionate în intervalul 16 – 17 iulie, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe 18 iulie.
Certificatele de acordare a definitivării în învăţământ vor fi eliberate de către inspectoratele şcolare până la data de 1 septembrie 2015. Reamintim că dascălii care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajaţi în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant. De asemenea, cadrului didactic care are statut de titular şi care nu dobândeşte definitivarea în învăţământ în perioada prevăzută de lege i se desface contractul de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, pierzând calitatea de titular al sistemului de învăţământ preuniversitar.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here