Direcţia Sanitar-Veterinară Gorj angajează inginer

296

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de inginer industrie alimentară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ingineria produselor alimentare, specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare; cunoştinţe operare calculator.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 31 august, ora 15.00, iar proba scrisă a examenului pentru ocuparea postului temporar vacant este ziua de 7 septembrie, ora 10.00, urmând ca interviurile să fie susţinute pe 9 septembrie, la aceeaşi oră.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here