Concurs pe trei posturi vacante, la Primăriile Dănciulești și Văgiulești

755

Avalanșă de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul administrațiilor publice locale din județul Gorj! Cele mai recente funcții scoase la concurs sunt trei posturi de inspector la Primăriile Văgiulești și Dănciulești.

Primăria comunei Dănciulești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Buget – Finanțe, Impozite și Taxe Locale. Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. Concursul se va organiza conform calendarului următor:11 iulie 2018, ora 10.30 – proba scrisă; 13 iulie 2018, ora 10.00 – proba interviu. Și Primăria comunei Văgiulești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, de: inspector, clasa I, gradul profesional superior; inspector, clasa I, gradul profesional principal. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice sunt: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele domenii – studii economice; curs de expert în achiziții publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 9 ani pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I gradul profesional superior, minimum 5 ani pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I gradul profesional principal. Concursul pentru cele două posturi vacante la Primăria Văgiulești se va organiza conform calendarului următor: 9 iulie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Pentru înscrierea la concurs în cazul tuturor celor trei posturi vacante la Primăriile Văgiulești și Dănciulești, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here