Concurs pe două posturi vacante, la Casa Judeţeană de Pensii

3056

Casa Judeţeană de Pensii Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: auditor şi consilier achiziţii publice. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Data de desfăşurare a probei scrise ce se va susţine la sediul din Târgu-Jiu al Casei Judeţene de Pensii Gorj este programată pentru ziua de 30 martie 2020, de la ora 10.00. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de auditor, clasa I, gradul superior – să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, să aibă o vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, iar în vederea numirii în funcţie, candidatul declarat admis trebuie să obţină aviz favorabil de la Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, conform HG 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; pentru postul de consilier achiziții publice, clasa I, gradul superior – să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice sau juridice, să aibă o vechime de cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here