CMJ Gorj angajează referent debutant

332

Centrul Militar Judeţean Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent debutant în microstructura Cercului Militar al Centrului Militar Judeţean Gorj. Dosarele de concurs se depun până pe 31 martie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru ocuparea postului de referent debutant, vacant în microstructura Cercului Militar al Centrului Militar Judeţean Gorj, candidații trebuie să îndeplinească și condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale, respectiv: studii superioare de lungă durată în domeniul artei, culturii, limbii şi literaturii române; vechime în muncă: debutant; abilităţi în gestionarea resurselor umane şi materiale, abilităţi în organizarea de programe cultural artistice diversificate, simpozioane, evocări ale tradiţiei militare a neamului; abilităţi în lucru cu publicul; abilităţi în dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu instituţiile de cultură aparţinând societăţii civile, sau cu alte instituţii publice; persoana declarată admis la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel „Secret de serviciu”; abilităţi în lucrul cu tehnica de calcul, utilizarea suitei de instrumente Office.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 31 martie 2016, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 06 aprilie 2016, ora 12.00: proba scrisă; 12 aprilie 2016, ora 12.00: proba practică; 18 aprilie 2016, ora 12.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare la sediul Centrului Militar Judeţean Gorj din Târgu Jiu, Str. Republicii nr. 13, telefon 0253/218.993, fax 0253/214.761, E-mail: um02529@mapn.ro.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here